Interface OutputInfo

interfaceOutputInfo {
    tensor(): OutputTensorInfo;
}

Methods

tensor

tensor(): OutputTensorInfo