struct ov::Any::TupleToTypeIndex

struct ov::Any::TupleToTypeIndex<std::tuple<Args…>>

template <typename... Args>
struct TupleToTypeIndex<std::tuple<Args...>>
{
    // methods

    static std::vector<std::type_index> get();
};