Type alias elementTypeString#

elementTypeString: "u8" | "u32" | "u16" | "u64" | "i8" | "i64" | "i32" | "i16" | "f64" | "f32" | "string"